De Volksvermaken

Facsimile uitgave naar het origineel uit 1870

Jan Ter Gouw

710 Blz., ISBN onbekend     
Herdrukt door de vereniging "Vrienden van het Amsterdam-boek", 1970     


´t Is een voordeel voor een boek, wanneer het een duidelijken titel heeft; - en die van dit boek is zoo duidelijk, dat hij geen enkel woord tot opheldering behoeft. Wat Volksvermaken zijn, weet ieder, ja beter dan een ´taalgeleerde´ ´t zou kunnen ´definiëeren.´

Ik behoef er dus maar twee opmerkingen bij te voegen ten aanzien van den zin, waarin ik de beide leden, waar het woord uit zamengesteld is, wensch op te vatten. Vooreerst: dat wij onder het eerste lid niet uitsluitend het plebs, maar de geheele natie, met haar Vorsten en Edelen zelfs, moeten verstaan; en ten andere: dat ik ook het tweede lid in den ruimsten zin neem.

Onder ´Volksvermaken´ begrijp ik alzoo veel meer dan b.v. in de couranten als ´Vermakelijkheden´ wordt aangekondigd, of bij openbare feesten als ´Volksvermaken´ wordt aangerigt. Ik versta daaronder ook allerlei oude gebruiken, waarbij gezongen en gesprongen, en natuurlijk ook gegeten en gedronken wordt; alle spel van ouden en jongen; elke traditioneele volkspret, al begrijpen ook velen niet eens meer, waar de pret eigentlijk om is; ja, alle dingen, die tot eenige vrolijkheid aanleiding geven, - begrafenissen en vechtpartijen zelfs niet uitgezonderd.

Het complete boek is online te lezen op: dbnl.org


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina