Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Jezus Mensenzoon

Rudolf Augstein

335 Blz., ISBN 9789022401316 
Uitgeverij Meulenhof, 1972 


Jezus - zo betoogt Augstein in dit boek, dat in Duitsland groot opzien heeft gebaard - kan zeker wel hebben geleefd, maar hij is beslist niet de God-mens of God-zoon, die de kerken eeuwenlang hebben verkondigd. Hij is veeleer "mensen-zoon", een figuur op wie de evangelisten; de schrijver van de "Handelingen der apostelen" en vooral Paulus hun denk-, wens- en cultuurpatroon hebben geprojecteerd. Jezus is een schepping, een vrome verdichting van gelovigen en op deze verdichting is de kerk gebouwd.
Jarenlang heeft Augstein de Bijbel en honderden boeken van te goeder naam en faam bekend staande theologen alsmede voor-christelijke geschriften bestudeerd.
Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat deze theologen en andere professionele Bijbelbestudeerders al lang tot dezelfde conclusies waren gekomen als hij, maar dat zij dit zorgvuldig verborgen hadden gehouden voor eenvoudige leken en gelovigen. Hij achtte het zijn plicht hun en zijn bevindingen in begrijpelijke taal wereldkundig te maken.
"In dit boek," zo begint hij, "wordt nauwelijks één opvatting geuit, die men niet ook elders kan vinden." Het is Augsteins verdienste, dat hij deze opvattingen geanalyseerd en systematisch geordend heeft.
In zijn voorwoord wijst Dr. A.L.Constandse er op, dat die opvattingen in Nederland al vele jaren geleden door vrijzinnige theologen heel wat minder cryptisch waren neergeschreven dan dit in Duitse theologische werken was geschied.
Maar ook hun werken worden niet of niet meer door leken gelezen en Augstein drukt de moderne mens met de neus op een aantal uitermate belangrijke feiten, waaruit hij even belangrijke conclusies trekt.
De grote waarde van Augsteins boek is, dat het de mens prikkelt tot bezinning op datgene, wat wij "Christelijke ethiek" noemen en tot nadenken over de essentiële grondslagen van het leven. Men behoeft zijn conclusies niet te onderschrijven om het boek toch te lezen.
Augstein eindigt: "Gij zult u van God geen gesneden beeld maken, heet in de taal van onze dagen: Gij zult niet weten wie gij zijt en wat van u wordt."
Niet alle lezers zullen dezelfde gevolgtrekking maken, maar na lezing van Augsteins boek kunnen zij dan wel gefundeerder zeggen, wie zij zijn en wat er van hen wordt.
Dit alleen al is voldoende reden om het boek te lezen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Vorige pagina
Vorige pagina